Skip to content Skip to footer
De Adventkerk

Christelijke Gereformeerde Kerk Baarn

Wat wij geloven

Centraal staat voor ons het Evangelie (wat betekent: het Goede Nieuws) dat Jezus Christus naar de wereld kwam om mensen te redden. De Bijbel is de bron waarin wij God leren kennen. Hij schiep hemel en aarde en roept mensen uit de wereld, die van Hem is afgekeerd, tot Hem terug. Hij zond zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde om te laten zien hoeveel Hij om mensen geeft. Jezus stierf aan het kruis om onze Verlosser te zijn. Wij geloven dat ons leven pas werkelijk zin krijgt door het geloof in Jezus Christus die ook is opgestaan uit de dood. In de verbondenheid met Hem en door de Heilige Geest worden wij als mensen herboren. De Heilige Geest geeft ons troost en kracht en schenkt ons gaven om daarmee God en elkaar te dienen.

Door het geloof leven we uit de genade en vergeving die God ons schenkt en ontvangen we eeuwig leven. We geloven dat Jezus eens terug zal komen, zoals Hij beloofd heeft, om alles op aarde nieuw te maken.

Gemeenschappelijke diensten met de Calvijn kerk te luisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2040-Calvijnkerk

Agenda

Over CGK

De Christelijke Gereformeerde Kerk van Baarn maakt deel uit van het landelijke kerkverband ‘Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland’ (CGK)

De naam ‘christelijk gereformeerd’ geeft aan waar onze wortels liggen. We zijn een christelijke kerk: het geloof in Jezus Christus staat centraal. We komen voort uit de gereformeerde traditie: we willen ons laten leiden door de Bijbel als het betrouwbare Woord van God. Hoofdpunten daaruit zijn samengevat in de gereformeerde belijdenisgeschriften. Onze kerken leggen daarbij graag het accent op de persoonlijke geloofsbeleving en het werk van de Heilige Geest in ons hart.

Ons kerkverband bestaat uit ongeveer 180 gemeenten verspreid over Nederland, met in totaal ongeveer 72.000 leden. De plaatselijke gemeenten werken in principe zelfstandig, maar maken regionaal en landelijk afspraken met elkaar. De kerken hebben een gezamenlijke kerkorde en een eigen Theologische Universiteit (in Apeldoorn).

De classis (rayon van een aantal gemeenten) vergadert 2x per jaar, in de ‘ particuliere synode’ (4 regio’s: Noord, Oost, Zuid, West; vergadert 1x per jaar) en de de generale synode (landelijke vergadering) vergadert eens in de 3 jaar). Zij vormen geen permanent bestuur. Zij functioneren alleen wanneer zij vergaderen en zodra die tijd voorbij is, is de leiding van de plaatselijke gemeente (= de kerkenraad) verantwoordelijk. Er is dus geen centrale kerkelijke leiding. In Veenendaal is een bureau voor dienstverlenende doeleinden.

Het kloppend hart van de CGK wordt gevormd door de activiteiten op plaatselijk niveau. Op zondag komt de gemeente samen, met eventuele gasten en andere belangstellenden. Daar wordt beleefd wat het is om kerk te zijn. Hier wordt gepreekt uit de Bijbel. De doop en het avondmaal worden bediend. De gemeente ontmoet God en elkaar. De jongeren van de gemeente krijgen elke week onderwijs (catechisatie) uit de Bijbel en de belijdenis van de kerk.

Bijbeltekst van de dag

Neem contact op

Nassaulaan 173743CA Baarn

    Adresgegevens
    Nassaulaan 173743CA Baarn